Vedtekter BINGIS
Foreningen Bingis stiftet 20.06.2006.


§01 Navn
       Foreningens navn er Bingis.


§02 Formål
       Bingis er en selvstendig forening som skal ivareta det kulturelle og sosiale til medlemmene av Utdanningsforbundet Alta.


§03 Medlemsskap
       Alle som er medlem av Utdanningsforbundet Alta kan være medlem i Bingis.
       Dersom det er noen av Utdanningsforbundet Altas medlemmer som ikke ønsker å være medlem av Bingis må dette gis skriftlig melding om til styret i Bingis.
       De personer som kjøpte andeler da "Bingishytta" ble kjøpt i 1967 er medlemmer.


§04 Kontigent
       Medlemmene betaler en årlig kontingent som vedtas av ordinært årsmøte.


§05 Foreningens ledende organ
       Ordinært årsmøte
       Ekstraordinært årsmøte
       Medlemsmøte
       Styret
       Utvalg som årsmøtet oppnevner
       Utvalg som styret oppnevner


§06 Ordinært årsmøte
       Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars.
       Det innkalles til årsmøte med tre ukers varsel.
       Med innkallingen følger dagsorden for møtet.
       Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan ikke behandles på årsmøtet men kan debatteres og oversendes styret.
       Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende to uker før møtet.
       Årsmøtet skal behandle følgende dagsorden:
              Innkallingen
              Velge ordstyrer, sekretær, tellekorps for møtet og to til å underskrive protokollen.
              Styrets beretning for siste driftsår.
              Revidert regnskap for siste driftsår.
              Vedtektsendringer.
              Medlemskontigentens størrelse.
              Innkomne saker.
              Styrets forslag til arbeidsplan med budsjett.
              Valg i henhold til § 9.
              Velge valgkomite på tre medlemmer med varamedlem hvert år, hvorav en utpekes som leder.


§07 Ekstraordinært årsmøte
       Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller når 1/3 del av medlemmene krever det.
       Det innkalles til ekstraordinært årsmøte med tre ukers varsel.
       Med innkallingen følger dagsorden for møtet.
       Kun saker som er ført opp på dagsorden kan behandles.


§08 Medlemsmøte
       Medlemsmøte innkalles når styret finner det nødvendig. Innkallingen skjer med to ukers varsel. Medlemsmøte kan ikke behandle vedtektsendringer.


§09 Styret
       Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer med tre varamedlemmer.
       Styrets medlemmer velges for to år av gangen slik at halvparten av styret er på valg hvert år.
       Styrets medlemmer er:
              Leder
              Nestleder
              Kasserer
              Sekretær
              Styremedlem
              Varamedlem
              Varamedlem
              Varamedlem
       Leder, kasserer og styremedlem er på valg samtidig. Neste år er nestleder og sekretær på valg.
       Varamedlemmene velges for to år hvor 1.varamedlem velges samme år som leder.
       2. og 3. varamedlem velges samme år som nestleder.
       Varamedlemmene innkalles ved forfall hos styrets faste medlemmer eller når styret finner det nødvendig.
       Varamedlemmene har stemmerett kun når de møter fordi det er forfall hos noen av de faste styremedlemmene.
       Styremøte holdes når leder bestemmer det eller når minst to av styrets medlemmer krever det.
       Styret er beslutningsdyktig hvis tre eller flere av medlemmene er tilstede.
       Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.
       Nestleder leder styremøtene i leders fravær og har da dobbelstemme ved stemmelikhet.
Styret skal:
       Gjennomføre årsmøtets vedtak.
       Føre regnskap over foreningens midler. Styret representerer Bingis utad og leder og nestleder tegner dets navn.
       Behandle innkomne saker.
       Legge fram for årsmøtet beretning og revidert regnskap for siste driftsår.
       Legge fram arbeidsplan og budsjett for neste driftsår.
       Føre protokoll fra alle styremøter og se til at det føres protokoll på andre møter i foreningens regi.
       Styret kan oppnevne utvalg eller komiter etter behov. Disse har rapporteringsplikt til styret.
       Utarbeide husregler for hytta.


§10 Økonomi
       Bingis er selvfinansierende ved at medlemmene betaler en årlig kontingent på kr 200,- pr år og at foreningens hytte leies ut til medlemmene til fastsatt pris.
       Medlemmet kan ha besøkende med seg på hytta som betaler egen pris.
       Medlemmer kan reservere seg fra å betale kontingent men mister da rettigheter som medlem. Dersom medlemmet vil reservere seg må dette gjøres skriftlig til styret i Bingis.
       Regnskapet følger kalenderåret.


§11 Medlemmenes rettigheter og plikter
       Alle medlemmer er valgbare, men kan nekte å motta valg for så lang tid som de har fungert.
       Deltagelse i dugnad planlagt av styret gir særrettigheter etter regler vedtatt i husreglene.
       Andre enn medlemmene kan opparbeide særrettigheter etter regler vedtatt i husreglene.


§12 Oppløsning av foreningen
       Dersom det skulle komme et grunngitt forslag om oppløsning av foreningen, må det fattes vedtak om dette med ¾ flertall på 2 – to – påfølgende ordinære årsmøtet.